Publisert 
09
.
12
.
20

Grad av selskapskontroll ved ulike eierandeler

Grad av selskapskontroll ved ulike eierandeler

Om man tilegner seg eller selger aksjer i et selskap er det en rekke prosentsatser som er viktige å være oppmerksom på. Om man som ledd i en avtale overtar 33 eller 34% av selskapet er ikke bare et spørsmål om hvilken pengeverdi aksjene har, men også i hvilken grad man har kontroll over selskapet. Her belyses de sentrale prosentsatsene man burde være obs på:

10% Innsynsrett      Ved eierskap av 10% av aksjene i selskapet kommer en rekke rettigheter og muligheter. Man har full innsynsrett, som gjør at man har full rett til å se dokumenter knyttet til selskapet. Videre har man muligheten til å kreve at det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling. Med over 10% eierskap hindrer man også at majoritetsaksjonær kan få over 90% av aksjene, og blokkerer dermed muligheten for tvangsinnløsning.

33,4% Negativt flertall        Eier man over 1/3 av aksjene har man negativt flertall, som medfører at man kan hindre vedtektsendring, eller eventuelle andre beslutninger som krever 2/3 flertall.

50,1% Simpelt flertall         Ved en eierandel på over halvparten av selskapets aksjer har man tilstrekkelig flertall i de fleste tilfeller, da det vanligste kravet er simpelt eller alminnelig flertall. Valg av styre er et eksempel på dette.

66,7% Kvalifisert flertall      Med over 2/3 av aksjene i selskapet har man i tillegg til vedtak som krever simpelt flertall også mulighet til å endre vedtekter i selskapet, så lenge større krav til aksjeandel ikke er bestemt i vedtektene.

90,1% Rett til tvangsinnløsning     Ved kontroll av over 90 % av aksjene i selskapet kan de øvrige aksjonærene tvangsinnløses. Dette innebærer at de øvrige kan tvinges til å selge de resterende aksjene til deg. Andre aksjonærer vil ha under 10% eierandel, og dermed ikke kunne kreve ekstraordinær generalforsamling. Verdt å nevne er at over 90% av aksjene vil være representert ved enhver generalforsamling, og den derfor vil være beslutningsdyktig i alle saker som ikke krever enstemmighet.