Publisert 
12
.
11
.
20

Horisont Europa, EUs neste investeringsprogram for innovasjon og forskning

Dette er Horisont Europa

1. januar 2021 starter EU opp Horisont Europa, som er deres niende rammeprogram for forskning og innovasjon, og er en videreføring av Horisont 2020. Gjennom programmet skal tilskudd deles ut til ulike prosjekter som kan være for risikable til at investorer vanligvis vil gå inn med midler, eller ikke får nok til å nå sitt fulle potensial. Horisont Europa har et foreslått budsjett på over 90 milliarder euro i perioden 2021-2027, og kan også deles ut til norske selskaper og prosjekter. Dette skal stimulere til nyskapende forskning og innovasjon, både gjennom direkte tilskudd og ved tilgang på informasjon og veiledning.

Programmet deler satsningsområdene inn i tre søyler:

Søyle 1 -Fremragende vitenskap

Tilskuddene fra forskningssøylen skal forbedre og utvikle vitenskapen ved å legge til rette for banebrytende forskning under Det europeiske forskningsrådet, mobilitet og opplæring under Marie Skłodowska-Curie Actions, samt forskningsinfrastruktur.

 

Søyle 2 –Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv

Størsteparten av Horisont Europas budsjett avsettes i programforslaget til denne søylen. Søylen deles inn i seks «klynger» som på ulike områder skal bidra til å løse samfunnsutfordringer, samt bidra til utvikling av teknologi som åpner dører videre. Dette innebærer også å bidra til samarbeidsavtaler og partnerskap som kan gi grobunn for ytterligere fremskritt.

De ulike klyngene er

·       Helse

·       Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn

·       Samfunnssikkerhet

·       Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet

·       Klima, energi og mobilitet

·       Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø

 

Nytt fra Horisont 2020 til Horisont Europa er den særskilte satsningen på samfunnsoppdrag eller «missions». Disse er

·       Tilpasning til klimaendringer, inkludert samfunnsendring

·       Kreft

·       Sunne hav, kystområder og vassdrag

·       Klimanøytrale og smarte byer

·       Jordhelse og mat

 

Søyle 3 –Åpen innovasjon

Her er satsningene Pathfinder og Accelerator sentrale. Gjennom Pathfinder skal utvikling av banebrytende og innovative teknologier med kommersialiseringspotensial støttes. De som kan omfattes av Accelerator-paraplyen er små og mellomstore bedrifter som får støtte og garantier for markedsintroduksjon og oppskalering.

 

Søknadsprosessen

For å motta støtte fra Horisont Europa må man gjennom en nokså omfattende søknadsprosess. Prosessen starter med registrering og godkjenning av selskapet som «participant» i programmet, og omfatter videre evaluering av ulike faktorer knyttet til finansiell stilling og kapasitet, samt prosjektets potensiale. Det gjøres også intervjuer, og avslutningsvis en rangering etter et poengsystem for å velge ut de beste prosjektene. I Horisont 2020-programmet, som var det tilsvarende programmet i perioden 2014-2020, mottok 2708 norske «participants» til sammen over 1,3 milliarder euro. Med riktig veiledning kan enda flere norske selskaper dra nytte av programmet, og forhåpentligvis bli en større bidragsyter for samfunnsutviklingen.

 

 

Under følger link til Forskningsrådets presentasjon av programmet:

https://www.forskningsradet.no/contentassets/c510d8846b6243cc8983593ca96cb3d5/bli-med-kjent-med-horisont-europa.pdf