Publisert 
21
.
10
.
20

Fordeler med å investere i gründerselskaper

Insentiver for langsiktige investeringer i gründerselskap

Å investere i oppstartsbedrifter medfører på generelt grunnlag større risiko enn investeringer i veletablerte selskaper. Samtidig er det ønskelig at gründere lettere skal få tilgang til penger fra investorer. Skatteinsentivordningen i sktl. §6-53 er ment for å bidra til dette ved å redusere risikoen.

Ordningen gir fradrag i alminnelig inntekt med inntil 500 000 kr årlig. Med skatt på alminnelig inntekt på 22%, vil den totale skattebelastningen kunne reduseres med inntil 110 000 kr. Fradragsretten for tap er også gjeldende, som gjør at ved et eventuelt tap av hele investeringen vil ytterligere 22% av investeringen trekkes fra på skatteseddelen. En risikerer i dette tilfellet derfor kun 56% av investeringen, ettersom 44% er sikret gjennom skattefradrag.

For 2020 og 2021 er fradragsordningen utvidet i en tiltakspakke som følge av Covid-19. I denne tiltakspakken er beløpsgrensen hevet til 1 million kr for hver investor. Samtidig er den øvre grensen for fradragsberettigede investeringer et selskap samlet sett kan motta økt fra 1,5millioner kr til 5 millioner kr.

Ordningen fremstår som svært gunstig, og er også det. Det følger likevel med en rekke krav til både investor og selskap som må overholdes for at skattefordelen skal stå seg.

 

Vilkårene for fradragsberettigelse:

Investeringen må gjøres ved stiftelse av selskapet eller kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. I en periode på tre år etter investeringen er det flere bindinger som gjør seg gjeldende:

·       Aksjene må beholdes i ervervsåret, og de tre påfølgende årene.

·       Selskapet kan ikke dele ut utbytte eller foreta utdeling fra selskapet i forbindelse med kapitalnedsetting.

·       Aksjonæren eller nærstående kan ikke være, tidligere ha vært eller bli ansatt i selskapet eller annet selskap i samme konsern. Styremedlemmer regnes ikke som ansatt etter reglene i skatteloven.

·       Aksjonæren eller nærstående kan ikke fra før være, eller tidligere ha vært aksjonær i selskapet eller annet selskap i samme konsern.

 

Til investoren stilles i tillegg disse kravene:

·       Fradragsretten gjelder for personlige skattytere, og kan få fradrag for både direkte innskudd, og innskudd gjennom et mellomliggende holdingselskap.

·       Minstebeløpet som må investeres per selskap er 30 000 kr. Maksimalt beløp det kan gi fradragsrett for er 500 000 kr årlig (1 million kr i 2020 og 2021).

 

 

Til selskapet stilles disse kravene:

·       Selskapet kan være inntil 6 år. For selskap stiftet ved skattefri omdanning fra en selskapsform til en annen, beregnes alderen fra stiftelsesåret til det opprinnelige selskapet.

·       Ved utgangen av året selskapet eller kapitalforhøyelsen registreres må selskapets gjennomsnittlige antall ansatte utgjøre mindre enn 25 årsverk.

·       Ved utgangen av året selskapet eller kapitalforhøyelsen registreres må både selskapets samlede driftsinntekter og balansesum være lavere enn 40 millioner kroner.

·       Ett eller flere offentlige organer kan ikke alene eller til sammen kontrollere mer enn 24 % av selskapet.

·       Selskapet må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning.

·       Årlig lønnsgrunnlag må være minimum 400 000kr (må danne grunnlag for arbeidsgiveravgift).

·       Selskapet må ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen.

·       Må innrapportere mottatte beløp og investorer med fradragsberettigede aksjeinnskudd til Skatteetaten (RF-1086).

 

 

Selv om det følger en del krav med fradragsordningen, er den utvilsomt svært gunstig i mange tilfeller. Mange av kravene som stilles avgrenser bare virkningsområdet for fradragsberettigelsen, mens andre låser investor og selskapet i større grad. Disse behøver likevel ikke å oppleves som en byrde. Å binde investeringen eller holde igjen utbytte de tre første årene behøver ikke nødvendigvis å bli en merkbar begrensning, da nyetablerte selskaper i mange tilfeller ikke er i stand til å betale ut utbytte de førsteårene.

Også for avkastningens del vil fradragsordningen bidra på plussiden. Gitt det tilfellet der aksjonæren selger seg ut av selskapet etter tre år for samme beløp som opprinnelig ble betalt inn, vil investeringen likevel kaste av seg 22% over tre år. Insentivordningen bidrar dermed til å gjøre investeringer i gründerselskaper mer attraktive uansett utfall, både ved å redusere tapsrisikoen og ved å øke potensiell avkastning.

Sensacon AS tar forbehold om trykkfeil og endringer i regelverk. Investeringsbeslutninger burde ikke tas kun på bakgrunn av denne artikkelen.